Photo

חונכות לימודית לילדים בבתי הספר

עמותת "ידיד לחינוך" עוסקת בעולם החינוך, הגמלאות וההתנדבות. בבתי ספר יסודיים לעמותה דרושים מתנדבים לסיוע לימודי בבתי הספר. ההתנדבות כוללת סיוע לצוות המורים בהעברת חומר הלימוד לתלמידים באופן פרטני או בקבוצות קטנות של 2-3 תלמידים. ניתן לסייע בכל מקצועות הלימוד, כאשר המקצועות הספציפיים מותאמים לכל מתנדב לפי יכולותיו. ההתנדבות מתקיימת בימים א'-ו', אחת לשבוע, בשעות 8:00-13:00, לארבע שעות שבועיות. ההתחייבות לפרויקט הינה לשנת לימודים.