Photo

הבאת תרופות עבור נכים

תכנית קהילה תומכת פותחה באשל בשיתוף עם משרד הרווחה - השירות לזקן. דרושים מתנדבים להבאת תרופות עבור נכים. ההתנדבות כוללת: קבלת הכסף מהנכה, נסיעה אל בית המרקחת עם המרשמים/אישורים והבאת התרופות אל בית הנכה. ההתנדבות מתקיימת בימים ובשעות גמישים בתיאום עם הקשיש. אין התחייבות לפרויקט.